دانلود کتاب رمان | نودهشتیا مرجع رمان رایگان با لینک مستقیم

دانلود رﻣﺎن ﻫﺮﻣﯿﺲ نودهشتیا

دانلود رﻣﺎن ﻫﺮﻣﯿﺲ نودهشتیا

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .در ﻫﻤﺎن ، ﻣﺴﯿﺮی را در اﯾﻮان ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ی وﯾﻼﯾﯽ ﺣﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ را از داﺧﻞ ﺟﯿﺐ ﺷﻠﻮارش ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻪ در داﻻن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ای ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ: -ﻋﻠﻒ؟ ﻟﯿﻠﯿﻮم؟ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽِ زﺷﺖِ ﺧﺮ؟ ﻣﺼﯿﺒﺖ؟ ﻣﮑﺎﻓﺎت؟ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﭼﺮا ﻧﻤﯿﺎی؟ ﺻﺪاﯾﯽ را از ﻓﺎﺻﻠﻪ ی دور ﺷﻨﯿﺪ. -دارم ﻣﯿﺎم ﻓﺮزام ﯾﮑﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ. زﯾﺮ ﻟﺐ ﻏﺮ و ﻟﻨﺪ ﮐﺮد: -ﺗﻮ روح ﺑﺎﺑﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ی ﺑﯽ رﯾﺨﺘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻬﺠﺖ! دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺪم زدن ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوج وﯾﻠﯿﺎم از در ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد. -اووو ﭼﻪ ﺧﺒﺮه؟ ﻣﮕﻪ ﻣﯽ ﺧﻮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻤﺸﻮ ﺑﮕﺮدوﻧﯽ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺮده ﮐﻪ! وﯾﻠﯿﺎم ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺒﺨﻨﺪ از روی ﻟﺒﺶ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد. -ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ .ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ اﻻن ﺑﺎز داﺳﺘﺎن درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ. ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﺮزام، ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﺷﯿﻦ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .وﺳﺎﯾﻞ را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮزام ﺳﻮار ﺷﺪ. -ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪ. ﮐﻤﺮﺑﻨﺪش را ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ: -ﻓﺮزام؟ ﻣﺎﺷﯿﻦ را راه اﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻔﺖ: -درد ﻓﺮزام ﺑﻪ ﺟﻮﻧﺖ !ﺑﮕﻮ. -ﺧﻮاﻫﺮش ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻪ! از ﺣﯿﺎط ﺑﯿﺮون زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ، ﮔﻔﺖ: -ﺑﻪ درک .ﺑﻪ ﺟﻔﺖ دوﻧﻪ ﻫﺎت !ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﻢ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺑﯿﺸﺘﺮم ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺎد وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎدش ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﻓﺮزام ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﯾﻠﯿﺎم را دﯾﺪه ﺑﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﺎ ﭘﺸﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎی اﺷﺎره و وﺳﻄﺶ آرام ﻟﭗ وﯾﻠﯿﺎم را ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ: -ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ آﻫﺎر ﭼﻘﺪر از دﯾﺪﻧﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﻪ. -اوﻫﻮم .ﺑﻌﺪ از ﺣﺮف ﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ دﻟﺶ واﺳﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه .ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮه ﺑﺸﻪ ﻣﯿﺎد دﯾﺪﻧﻢ. -ﺑﺎﺷﻪ .ﺳﺮ راه ﯾﻪ دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻟﯿﻠﯿﻮم ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻫﻢ واﺳﺶ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﻢ ﯾﻬﻮ ﮐﺎرش ﯾﻪ ﺳﺮه ﺑﺸﻪ دوﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﻢ !ﻣﻨﻢ دﻟﻢ واﺳﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ی ﻣﺴﺨﺮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه. ﻫﺮ دو ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف در ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ .ﻓﺮزام زﻧﮓ را ﺑﻪ ﺻﺪا در آورد و ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .دﺳﺘﻪ ﮔﻞ را ﺑﻪ ﻃﺮف او ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ: -ﺑﯿﺎ .ﮔﻠﻮ ﺗﻮ ﺑﻬﺶ ﺑﺪه اون ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﺎ رو ﺑﺪه ﻣﻦ ﻣﯿﺎرم. وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻓﺮزام در را ﻫﻮل داد و وﻗﺘﯽ وﯾﻠﯿﺎم داﺷﺖ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ او دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد. -ﮐﯿﻪ؟ ﻧﮕﺎه ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻮان اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد، ﺑﺎ دﯾﺪن وﯾﻠﯿﺎم و ﻓﺮزام رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ .ﻓﺮزام ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺑﺮاق و ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی آﻫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: -ﻣﺮاﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﯾﻦ؟! ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﮑﺚ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف راه ﭘﻠﻪ رﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮔﻔﺖ: -ﺳﻼم .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش اوﻣﺪﯾﻦ.

 

پیشنهاد:

دانلود رﻣﺎن ﻫﺮﻣﯿﺲ نودهشتیا

دانلود رمان ارث بابا بزرگ نودهشتیا

دانلود رمان هبوط نودهشتیا

دانلود رمان آخرین برف زمستان نودهشتیا

دانلود رمان پایان یک دختر نودهشتیا

 

 

دانلود رمان جدید

 • اشتراک گذاری
تبلیغات
لینک های دانلود
https://98ea.ir/?p=569
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این مطلب
 • نینا
  چهارشنبه 2 می 2018 | 9:49 ق.ظ

  دانلود رمان جدیدشونو نمیذارین؟یک پاییز فاصله اگه اشتباه نکنم.

  • admin مدیر سایت
   شنبه 5 می 2018 | 6:57 ب.ظ

   سلام هنوز نه

 • امیره
  شنبه 5 می 2018 | 7:26 ق.ظ

  سلام
  جلو دوم کی منتشر میشه؟

  • admin مدیر سایت
   شنبه 5 می 2018 | 7:06 ب.ظ

   سلام معلوم نیس

 • صبا
  سه‌شنبه 8 می 2018 | 3:53 ب.ظ

  سلام خسته نباشید جلد دوم کی میذارید پس؟؟

  • admin مدیر سایت
   سه‌شنبه 8 می 2018 | 4:08 ب.ظ

   سلام معلوم نیست تموم نشده

  • نیلوفر
   سه‌شنبه 18 ژوئن 2019 | 11:04 ق.ظ

   سلام جلد دوم پس کی منتشر میشه؟؟ خیلی وقته منتظریم

 • ناشناس
  دوشنبه 14 می 2018 | 5:49 ب.ظ

  سلام جلد دومش که منتشر شده پس چرا نمیذارید

  • admin مدیر سایت
   سه‌شنبه 15 می 2018 | 1:33 ب.ظ

   سلام ما ک ندیدیم اگه شما دارید بدید بزاریم سایت

 • مریم
  چهارشنبه 4 جولای 2018 | 12:39 ب.ظ

  جلد دوم چی؟؟؟؟ 800صفحه خوندیم بدون پایان؟؟؟؟؟؟

 • نیلا
  شنبه 21 جولای 2018 | 11:27 ق.ظ

  سلام جلد دومش چی شد پس؟ گفته بودن که به صورت انلاین میذارن ولی کجااااااااااااا چرا ادرسی نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • مهدا
  یکشنبه 22 جولای 2018 | 6:28 ق.ظ

  فصل دوم رمان هرميس رو چرا نميذارين، چطوري بايد دانلودش کنيم يا بهش دسترسي پيدا کنيم

 • نازنین
  دوشنبه 30 جولای 2018 | 11:40 ب.ظ

  دوستان یعنی پایان رمان در جلد 2 مشخص میشه؟جلد 1 به تنهایی رمان کاملی نیس؟

 • سوگند
  جمعه 17 آگوست 2018 | 3:04 ب.ظ

  سلام
  جلد دوم چی شد پس؟ کشتیموننننن

  • admin مدیر سایت
   جمعه 17 آگوست 2018 | 3:48 ب.ظ

   چاپی هست

 • آرورا
  جمعه 26 اکتبر 2018 | 1:36 ب.ظ

  هنوز فصل دومش نیومده؟؟؟

 • مهسا
  چهارشنبه 12 دسامبر 2018 | 3:49 ب.ظ

  لطفا راهنمایی کنید فصل دوم رمان رو چطوری دانلود کنیم

 • اتنا
  چهارشنبه 6 فوریه 2019 | 9:34 ق.ظ

  جلد دومش چاپیه؟یا تو سایت میذارید؟

  • admin مدیر سایت
   چهارشنبه 6 فوریه 2019 | 10:43 ق.ظ

   چاچیه

 • یوکابد
  یکشنبه 11 آگوست 2019 | 8:04 ق.ظ

  جلد دومش چی شد؟ من تو تلگرامم پیداش نکردم

 • زهرا
  شنبه 16 نوامبر 2019 | 8:14 ق.ظ

  سلام جلد دوم روچطور میتونم دانلود کنم؟

 • زهرا
  شنبه 16 نوامبر 2019 | 8:14 ق.ظ

  سلام جلد دوم روچطور میتونم دانلود کنم؟اگه کانالی درتلگرام هست بهم معرفی کنید

 • شقايق
  دوشنبه 11 می 2020 | 9:07 ق.ظ

  سلام . قسمت دوم رو چجوری میتونم تهیه بکنم ؟ توی کانال تلگرامشونم رفتم اما هیچی نبود

 • یکتا
  دوشنبه 10 می 2021 | 6:17 ق.ظ

  این کتاب چاپ شده لینک دانلودش نباید اینجا باشه:/

  • admin مدیر سایت
   جمعه 14 می 2021 | 6:46 ب.ظ

   دوست عزیز این لینک دانلود نداره برای معرفی هست

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات متنی
درباره سایت
بزرگترین سایت رمان داستان دلنوشته نودهشتیا
شبکه های اجتماعی
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " دانلود کتاب رمان | نودهشتیا مرجع رمان رایگان با لینک مستقیم " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.